Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO I MELIORACJI WODNYCH - WBZK-V
A A A

Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych - WBZK- V

Kierownik:

Agnieszka Błażejak

     Telefon: 22 695 64 57,
     Fax: 22 695 64 84,
     pokój nr 525,
     e- mail: ablazejak@mazowieckie.pl

 

Zakres działania:

 

1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem powodziowym wynikających z przepisów Prawo Wodne i powiązanych z tymi przepisami innych aktów normatywnych:


a) gromadzenie i analiza danych w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, w tym monitorowanie sytuacji kryzysowej,
b) przygotowywanie i udział w spotkaniach poświęconych tematyce wodnej Regionu Wodnego środkowej Wisły,
c) realizacja spraw bieżących otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem powodziowym,
d) rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń i odwołań wynikających z podziału zadań dotyczących gospodarki wodnej,
e) analiza i opiniowanie aktów prawnych,
f) współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację działań w zakresie gospodarki wodnej, a w tym z: ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie,
g) realizacja zadań związanych z przygotowaniem przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły;
2) realizacja zadań z zakresu hydrologii:
a) gromadzenie i analiza danych oraz udział w przygotowaniu map tematycznych dla obszaru województwa w celu monitorowania zagrożeń powodzią i przeciwdziałania ich skutkom,
b) opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących zagrożeń przyrodniczych na terenie województwa w celu prognozowania rozwoju zagrożeń, ich ewentualnego zapobiegania i właściwego reagowania,
c) monitorowanie zagrożeń przyrodniczych na terenie województwa w celu bieżącej oceny sytuacji,
d) współdziałanie z partnerami ze świata nauki, organizacji pozarządowych i gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia bezpieczeństwa powodziowego;
3) edukacja przeciwpowodziowa:
a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, będących w gestii Urzędu,
b)  przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) weryfikacja i przekazywanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, związanych z wykorzystaniem środków na edukację przeciwpowodziową dzieci i młodzieży;
4) realizacja i monitorowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; oraz zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w zakresie zadań „Małej Retencji” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013”, w tym dotyczących w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń grawitacyjnych i ciśnieniowych w celu poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:
a) przygotowanie wniosków do ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu pozyskania środków z rezerw celowych,
b) przygotowywanie i podpisywanie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań,
c) weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
d) przygotowywanie podziału dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
e) opiniowanie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
f) opiniowanie wniosków Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie kosztów wykupów gruntów pod inwestycje objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
g) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z zapisów umów,
h) wnioskowanie o wypłatę dotacji do Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
i) przygotowanie okresowych zestawień z zadań zrealizowanych w ramach dotacji,
j) przygotowanie Obwieszczeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie wykazu spółek wodnych, którym przyznano dotację;
5) koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem kontroli na zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie:
a) przygotowanie rocznego planu kontroli,
b) przygotowywanie dokumentów do kontroli,
c) przeprowadzanie kontroli (zakres rzeczowy i zamówień publicznych) przy współpracy z pracownikami Wydziału Kontroli (kontrola finansowa),
d) przygotowywanie arkuszy ustaleń kontroli, projektu wystąpienia oraz wystąpienia pokontrolnego,
e) kontrola organów samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie,
f) przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
g) inne zadania związane z kontrolą;
6) planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie gospodarki wodnej:
a) opracowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
b) zgłaszanie zapotrzebowania miesięcznego na środki, dokonywanie podziału limitu,
c)  prowadzenie ewidencji wydatków,
d)  weryfikacja dokumentów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,
e) wypełnianie formularzy planistycznych i sprawozdawczych zgodnie z notą budżetową,
f) prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie środków przyznanych decyzjami Wojewody oraz ich wykorzystania,
g) planowanie dochodów z tytułu opłat za wykonanie melioracji wodnych,
h) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wydziałem Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego dotycząca realizacji podziału dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna,
i) bieżąca kontrola wartości mierników określających stan realizacji zadania,
j) przygotowanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych w zakresie wykonywanych zadań przez oddział.

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-12 14:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Paulina Żurawska
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-02 14:11:32 Osoba udostępniająca informację: Paulina Żurawska
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-12 15:22:04 Osoba modyfikująca informację: Paulina Żurawska
  ilość odwiedzin: 24693