Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1346 /DG/2011
A A A

 

Warszawa, 24 .08.2011 r.

SPN-II.7533.474.2011.IB

DECYZJA Nr 1346 /DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa - Bielany z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Bielany, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0, 0987 ha z obrębu 7-11-13,  zajętego pod część ulicy Swarożyca.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4.06.2009r. znak GK-D-III-UHO-72201-23-9-09 Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0,0987 ha z obrębu 7-11-13, zajęty pod część ulicy Swarożyca, który zgodnie z wypisem z rejestru gruntów pochodzi z nieruchomości dla której prowadzony był Zd 5305 cz., stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Bielany.Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.Przedmiotem wniosku m.st. Warszawy jest działka ewidencyjna nr 62 z obrębu 7-11-13, która zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 30.03.2009r. znak BG-D-III-A-MGI-74541-108-2.1-09 pochodzi z nieruchomości dla której prowadzony był  Zd 5305 cz., , a jej właściciel jest nieznany.Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa Bielany i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna.Ulica Swarożyca w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku ( załącznik Nr 7 – wykaz dróg lokalnych miejskich dzielnica Żoliborz ) oraz uchwałą Nr 271 Rady Gminy warszawa Bielany z dnia 18.05.1996r.  stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi.W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod  część ulicy Swarożyca w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa – Bielany.Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Prezydent m. st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego).

2.Prezydent m. st. Warszawy, (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej), pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

3.Burmistrz Dzielnicy  Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Do wiadomości:  

4.Urząd m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. Ds. Ewidencji Gruntów i Budynków. Dla jednostki ewidencyjnej Bielany, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

5.aa.

 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28 12:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-28 12:08:43 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1731