Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ - OBRĘB KOSTROGAJ, GMINA RADZANOWO, DZ. NR 86/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – informuje, że prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kostrogaj, gm. Radzanowo, oznaczoną jako działka nr 86/4 o pow. 0,1184 ha, która z dniem 25 lipca 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ-P.7820.1.3.2013.MG z dnia 15 listopada 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska w Płocku – Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła „Boryszewo”, od km 0+000 do km 1+604” , zmienionej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lipca 2014 r. znak: DOII-II-jo/BOII-2jo-772-78-1427/13/14 .

Zgodnie z ww. decyzją decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r. oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lipca 2014 r. zatwierdzającą projekt podziału, działka nr 86/4 została wydzielona z działki nr 86/1 o pow. 0,70 ha. Ww. nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16 , pok. 308 (tel. 24 235-11-20) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7570.45.2014.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:55:13 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 25