Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WPS-S
A A A

Oddział Polityki Społecznej WPS-S 

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Kierownik:

Ewa Łubianka
Tel. 25 644 71 75, Fax: 25 632 80 80
pok. 302
E-mail: elubianka@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych podmiotach, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Stanowisko ds. rynku pracy

Tel. 25 644 71 75, pokój nr 303

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i sprawozdawczości

Tel. 25 644 71 75, pokój nr 304

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdawczości

Tel. 25 644 71 75, pokój 305

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tel. 25 644 71 75, pokój 306

Tel. 25 632 20 84, pokój 306

Stanowisko ds. nadzoru nad obiektami grobownictwa wojennego

Tel. 25 632 20 84, pokój 306

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-20 11:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-11 13:03:45 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-20 11:20:57 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 35113