Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WPS-C
A A A

Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze w Ciechanowie WPS-C

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Kierownik:

Jolanta Truszewska
Tel. 23 671 93 47, Fax: 23 671 93 46,
pokój nr 216 b
e-mail: jtruszewska@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 
 2. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz mieszkaniach chronionych; 
 3. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób; 
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 8. sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakeru polityki społecznej;
 9. prowadzenie spraw związanych z grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej;
 10. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli;
 11. sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Tel. 23 671 93 48, pokój nr 213

Stanowiska ds. nazdoru i kontroli z zakresu polityki rynku pracy oraz spraw związanych z grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej

Tel. 23 671 93 44, pokój nr 214

Tel. 23 671 93 45, pokój nr 215

Stanowiska nadzoru i kontroli ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości

Tel. 23 671 93 49, pokój nr 216a,

Tel. 23 671 93 32, pokój nr 216a,

Tel. 23 671 93 44, pokój 214

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-20 11:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-30 12:15:36 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-20 11:47:19 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 38472