Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA
A A A

Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

 
Sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.):

Art. 35

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-05 10:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-24 12:16:23 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-06-05 10:38:42 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 3199