Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WPS-R
A A A

Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze w Radomiu
WPS-R

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Kierownik Oddziału:

Małgorzata Półtorak
Tel. 48 362 04 13, 362 02 44, Fax: 48 362 03 65,
pokój nr 214
e-mail: mpoltorak@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości, dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. prowadzenie spraw związanych z grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Stanowiska ds nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Tel. 48 362 07 03, pokój nr 217

tel. 48 362 03 53, pokój nr 216

Stanowiska ds. polityki rynku pracy

Tel. 48 362 02 25, pokój nr 215

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości

Tel. 48 362 07 21, pokój nr 214

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20 08:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-01 09:42:29 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2012-04-20 09:06:06 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 37145