Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ORGANIZACJI KONTROLI WK-V
A A A

Oddział Organizacji Kontroli - WK-V

Kierownik:

Justyna Oczak-Gajewska 
Telefon 22 695 72 70, 
pokój nr 413
e-mail: joczak-gajewska@mazowieckie.pl 

Zakres działania:


 1. Prowadzenie kontroli zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie realizacji przepisów ustawy o:
  • zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
  • rybactwie śródlądowym
  • nasiennictwie
  • organizacji rynków owoców, warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oaz rynku suszu paszowego;
 2. Prowadzenie kontroli zewnętrznych wykonywania przez spółki wodne lub ich związki zadań finansowanych z budżetu państwa związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych;
 3. Prowadzenie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych;
 4. Sporządzanie dla pracowników Wydziału Kontroli analiz przedkontrolnych, uwzględniających wyniki wcześniejszych kontroli, dane statystyczne, skargi i wnioski w zakresie kontrolowanego zadania oraz czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
 5. Analiza ryzyk związanych z realizacją kontroli;
 6. Weryfikacja imiennych upoważnień do kontroli oraz wnioskowanie do Biura Kadr i Organizacji o ich wydanie;
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej odpowiednich Ministrów;
 8. Monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez Oddział;
 9. Monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie;
 10. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem Planu Kontroli Zewnętrznych Urzędu oraz sporządzaniem kwartalnych i rocznych sprawozdań z jego realizacji;
 11. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem Rocznego Planu Działania Wydziału oraz sporządzaniem kwartalnych sprawozdań z jego realizacji;
 12. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem półrocznych i rocznych sprawozdań z jego realizacji;
 13. Współpraca z organami kontroli zewnętrznych;
 14. Nadzór nad zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału Kontroli;
 15. Przetwarzanie informacji niejawnych w Wydziale Kontroli;
 16. Opracowywanie dla potrzeb kierownictwa Wydziału innych materiałów, ocen i analiz.
 17. Organizacja pracy Wydziału;
 18. Prowadzenie spraw kadrowych Wydziału.


Czas wytworzenia informacji: 2014-10-22 13:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Tyszka
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-28 14:35:47 Osoba udostępniająca informację: Michał Tyszka
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-22 14:00:14 Osoba modyfikująca informację: Dominika Nobis
  ilość odwiedzin: 16620