Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PRZEKAZYWANIE PRZEZ KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW SZKOLENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 39E UST. 2 PKT 1 I 3 USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM
A A A

KARTA USŁUGI

Przekazywanie przez kierowników ośrodków szkolenia informacji dotyczących danych, o których mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym


Co chcę załatwić?

Chcę przekazać wojewodzie informację dotyczącą danych, o których mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym.


Kogo dotyczy?

Kierownika ośrodka szkolenia, w którym odbywa się szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkoleń okresowych.
Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany:
1) przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego;
2) przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres ukończonego szkolenia,
f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2.


Co przygotować?

Realizacja obowiązku przedstawiania wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego.

Sposób postępowania uzależniony od sposobu przekazywania informacji wojewodzie:
1) przekazywanie informacji pocztą:
a) pobierz odpowiedni druk (załącznik nr 1),
b) wypełnij druk,
c) wydrukuj,
d) przekaż informację faxem, 
e) wyślij informację listem poleconym;
2) przekazywanie informacji drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego
       podpisu elektronicznego:
a) pobierz odpowiedni druk (załącznik nr 2),
b) wypełnij druk,
c) przekaż informację drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu  elektronicznego.

Realizacja obowiązku przekazywania wojewodzie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, dane osób, które ukończyły kurs.

Sposób postępowania uzależniony od sposobu przekazywania informacji wojewodzie:
1) przekazywanie informacji pocztą:
a) pobierz odpowiedni druk (załącznik nr 3),
b) wypełnij druk,
c) wydrukuj,
d) wyślij informację listem poleconym;
2) przekazywanie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego
       podpisu elektronicznego:
a) pobierz odpowiedni druk (załącznik nr 4),
b) wypełnij druk,
c) przekaż informację drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu  elektronicznego.


Jaki jest czas realizacji?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym


Gdzie wysłać informacje?

Informacje przekazujemy:
1) na numer faxu: 22 695 65 94;
2) pocztą: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury
i Środowiska, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
3) drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=t6j4ljd68r


Informacje dodatkowe

Dokumenty zawierające informacje dotyczące danych, o których mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym, można składać osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wejście B pok. 34.
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 22 695 65 95 lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
   poz. 874 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-09 11:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Przemysław Furmański
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-02 15:29:25 Osoba udostępniająca informację: Przemysław Furmański
Czas modyfikacji informacji: 2012-05-09 11:00:53 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 5138