Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1460/DP/2012
A A A

SPN-II.7533.111.2012.ZW

 

DECYZJA Nr  1460/DP/2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Powiat Pruszkowski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 160 o pow. 1.1700 ha z obrębu Falenty Duże, zajętego pod drogę powiatową ulicę Źródlaną w Falentach Dużych.

UZASADNIENIE

         Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnioskiem z dnia 28.02.2012 r. wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż ww. grunt położony w powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn obręb Falenty Duże, zajęty pod drogę publiczną powiatową ulicę Źródlaną stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.

       Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pruszkowskiego z dnia 28.02.2012 r. znak WN.6828.47.2012 nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w dniu 28.02.2012 r. poinformował, że ww. działka na dzień 31.12.1998 r. stanowiła drogę wojewódzką - ulicę Źródlaną i pozostawała we władaniu Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich Rejon Pruszków.

Nieruchomość, zajęta pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej, stanowiąca ulicę Źródlaną, na mocy Rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 205 ze zm.) do dnia 31.12.1998 r. była drogą o kategorii wojewódzkiej. Nie znalazła się w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160 poz. 1071).

W związku z powyższym na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi wojewódzkie, nie wymienione w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się drogami powiatowymi. Wobec nie umieszczenia ul. Źródlanej w Falentach Dużych we wspomnianym rozporządzeniu stała się ona z tym dniem drogą powiatową.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część drogi powiatowej stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30 07:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-30 07:52:54 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1218