Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1382/DP/2012
A A A

SPN-II.7533.209.2012.DK

 

DECYZJA Nr   1382/DP/2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071,
z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Powiat Warszawski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, dzielnicy Ursynów, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr  1/19 o pow. 0,0187 ha z obrębu 1-10-16 zajętego pod ulicę Herbsta.

 

UZASADNIENIE

         Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wnioskiem z dnia 13.06.2012 r. Nr GK-WO-IV-ASO-6825-422-15-11 L.dz. 452/1903/2012 wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż działka ewidencyjna nr 1/19 o pow. 0,0187 ha z obrębu 1-10-16, zajęta pod ulicę Herbsta, stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Warszawskiego.

         Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu
31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach
o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Ursynów i pozostawała jedynie we władaniu Zarządu Dróg Miejskich jako zajęta pod drogę publiczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów dla gruntu działki 1/19 z obrębu 1-10-16, stanowiącej nieruchomość hipoteczną „Imielin hip. nr 4764 cz.- dz.39” właściciel pozostaje nieustalony i stan taki istniał w dniu 31.12.1998r.

W dniach 12.07.2012 r. – 26.07.2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursynów.

 

W dniach 17.07.2012 r. – 31.07.2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy Delegatura w Dzielnicy Ursynów.

              W dniach 10.07.2012 r. – 26.07.2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1986 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim  (Dz. U. Nr 42, poz. 205) przedmiotowa droga stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę wojewódzką.

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi wojewódzkie, nie wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich
(Dz. U. Nr 160, poz. 1071), z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się drogami powiatowymi. Wobec niefigurowania ulicy Herbsta w przedmiotowym rozporządzeniu stała się ona z tym dniem drogą powiatową.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowe nieruchomości zajęte pod część ulicy Herbsta w Warszawie stały się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością
Powiatu Warszawskiego.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu
w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-05 09:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-05 09:29:11 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1318