Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ RYNKU PRACY – WPS-IV
A A A

Oddział Rynku Pracy WPS-IV 

Kierownik:

Zbigniew Rusin

Tel. 22 695 71 60
e-mail: zrusin@mazowieckie.pl

Zakres działania:

1.  wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty w zakresie:
a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy,
b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników
urzędów pracy,
c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
d) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań
aktywizacyjnych,
e) kontroli realizacji innych zadań wynikających z przepisów, wykonywanych przez
samorząd terytorialny lub inne podmioty,
f) realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań
wynikających z przepisów oraz umowy akredytacyjnej;

2. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy dotyczących:
a) organizowania i finansowania szkoleń pracowników urzędu oraz wojewódzkiego
i powiatowych urzędów pracy,
b) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym
w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia,
c) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym
w sprawach dotyczących pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;

3. sporządzanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw pracy z realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli realizacji zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;

4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację
zawodową repatriantów;

5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, przedłużaniem i utratą statusu Centrum Integracji Społecznej;

6.prowadzenuie rejestru jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej oraz rejestr Klubów Integracji Społecznej;

7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych;

8. sporządzanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego o liczbie zarejestrowanych Klubów Integracji Społecznej.

9. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu prowadzenia bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz aktywizacji zawodowej repatriantów
tel. 22 695 71 64, pokój nr 5

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych
tel. 22 695 71 69, pokój nr 8

Stanowisko ds. kontroli i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie rynku pracy.
tel. 22 695 71 70, pokój nr 7

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz Centrów Integracji Społecznych
tel. 22 695 71 67, pokój nr 6

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz organizacji szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
tel. 22 695 71 61, pokój nr 3

Stanowisko ds. kontroli i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie rynku pracy oraz skarg na działalność powiatowych urzędów pracy
tel. 22 695 71 71, pokój nr 9

 

 

ustawa_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2015-02-17 14:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 11:40:24 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-17 14:55:49 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Belka
  ilość odwiedzin: 35578