Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ - NA PODSTAWIE ART. 217 § 1 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (J. T. DZ. U. Z 2000 R. NR 98 POZ. 1071 Z PÓŹN. ZM.)
A A A

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu zakładu pracy chronionej

art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest przedłożenie:

  1. Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia,.
  2. Aktualnego na dzień złożenia wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 )– podpisanego przez pracodawcę poniżej do pobrania załącznik o nazwie Oświadczenie;
  3. Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych – tabele ilustrująca zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W) – podpisane przez pracodawcę. Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - poniżej załącznik o nazwie Tabela miesięczna; 
  4. Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku przedłożenia kopii należy ją poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 42 poz. 369), istnieje możliwość poświadczenia kopii w tutejszym Urzędzie – po przedłożeniu oryginałów;
  5. Dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Oświadczenie.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Tabela miesięczna.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2008-11-18 08:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 11:51:44 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2867