Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BKO-VII
A A A

Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BKO-VII

Główny Specjalista:

        Joanna Mikulska

        Telefon: 22 695 64 49, pokój nr 413
        e-mail: jmikulska@mazowieckie.pl

Starszy Inspektor:

Andrzej Rostek

Telefon: 22 695 64 50, pokój nr 413
e-mail: arostek@mazowieckie.pl

 

Zakres działania:

 1. Przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników Urzędu,  studentów odbywających praktyki studenckie, osób odbywających staż zawodowy, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i wolontariuszy;
 2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz przechowywanie tych dokumentów;
 5. Opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 6. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży;
 7. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
  w środowisku pracy wraz z wnioskami usunięcia nieprawidłowości;
 8. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 9. Uczestniczenie w konsultacjach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bhp Urzędu;
 10. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
 11. Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach na których mogą występować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 12. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13. Współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności z Odziałem Zarządzania Kadrami i Oddziałem Spraw Pracowniczych w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
 14. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
 15. Udzielanie przedsiębiorstwom państwowym dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 16. Zapewnienie przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Urzędu.
Czas wytworzenia informacji: 2014-09-16 11:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-07 11:06:29 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-16 11:40:47 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 33810