Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1045/2012
A A A

SPN-II.7520.145.2011.MS

 

DECYZJA Nr     1045/2012

 

            Na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94)  oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

potwierdzam

  I.                  Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Janików – Świerże Górne położonego w powiecie kozienickim, gmina Kozienice, oznaczonego jako dz. ew.
nr 237/2 o pow. 0.0663 ha z obrębu 0001, Aleksandrówka;

II.                 Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej PKP S.A.) prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie
I decyzji.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat tj. do dnia 1 czerwca 2102r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty
i opłat rocznych.

III.              Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budowli i innych urządzeń znajdujących się na gruncie opisanym w punkcie I decyzji, wymienionych
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

IV.              Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa i prawa użytkowania wieczystego na rzecz PKP S.A.

 

 

Uzasadnienie

            Stosownie do treści art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" grunty wchodzące w skład linii kolejowych pozostające w dniu 28 lutego 2003r. we władaniu PKP S.A., niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S. A. stają się z dniem 1 czerwca 2003r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem. Do gruntów tych PKP S.A. przysługuje
z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

PKP S.A. wnioskiem z dnia 03.10.2011r. znak N17-WG3b-600-642/2011 wystąpiła na podstawie art. 34 i 35 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
 i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w pow. kozienickim,
gm. Kozienice, oznaczonego jako dz. ew. nr 237/2 o pow. 0.0663 ha z obrębu Aleksandrówka wraz z nabyciem prawa własności budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

PKP S.A. pismem z dnia 19.12.2011r. znak N17-WG3b-600-804/2011 wniosła
o zmianę podstawy prawnej wniosku na art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Jednocześnie przy piśmie tym został przekazany wypis z rejestru gruntów dla dz. ew. nr 237/2 o pow. 0.0663 ha z obrębu 0001, Aleksandrówka, zgodnie
z którym działka ta jest w użytkowaniu PKP S.A. i we władaniu (na zasadach posiadania samoistnego) Skarbu Państwa.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów według stanu rejestru z dnia 28.02.2003r. dla całej dz. ew. nr 237 o pow. 1.4553 ha z obrębu 0001-Aleksandrówka, przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach, w miejsce właściciela ujawniony był Skarb Państwa jako władający, natomiast w miejsce władającego ujawniona była Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych-Kielce Zarząd Dróg w Zwoleniu jako zarządca trwały.

Zgodnie z wykazem zmian gruntowych przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pod numerem 1384-16/2010 w dniu 03.11.2010r., dz. ew. nr 237/2 o pow. 0.0663 ha powstała z podziału dz. ew. nr 237 o pow. 1.4553 ha, w celu wydzielenia gruntu użytkowanego jako teren PKP i jednoczesnego wydzielenia gruntu użytkowanego jako drogi.

Starosta Kozienicki jako reprezentant Skarbu Państwa pismem z dnia 29.05.2012r. znak GKN.I.6810.63.2012r. oświadczył, że wg stanu na dzień 28.02.2003r. Skarbowi Państwa nie przysługiwało prawo własności do w/w nieruchomości.

Burmistrz Gminy Kozienice pismem z dnia 14.06.2012r. Nr GS.6822.116.2012r. oświadczył, że wg stanu na dzień 28.02.2003r. Gminie Kozienice nie przysługiwało prawo własności do w/w nieruchomości.

W związku z tym, że przedmiotowy grunt nie ma założonej księgi wieczystej oraz zbioru dokumentów a zatem nie było możliwe ustalenie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do tego gruntu – Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 37b ustawy z dnia
8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" podał do publicznej wiadomości informacje
o zamiarze potwierdzenia nabycia praw o których mowa w punkcie I, II oraz III niniejszej decyzji.

W terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia powyższej informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

PKP S.A. w dniu 19.12.2011r. złożyła oświadczenie informujące, że dz. ew. nr 237/2 o pow. 0.0663 ha z obrębu Aleksandrówka w dniu 28.02.2003r. wchodziła w skład linii kolejowej Janików – Świerże Górne, wybudowanej w 1968r.

PKP S.A. w dniu 09.01.2012r. złożyła oświadczenie informujące, że według stanu na dzień 28 lutego 2003r. PKP S.A. nie przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności
w stosunku do przedmiotowego gruntu.

W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” grunt objęty niniejszą decyzją stał się z dniem 1 czerwca 2003r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa oraz przysługuje do niego z tym dniem na rzecz PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budowli i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

Zgodnie z art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym, grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową, obejmującą zgodnie z art. 4 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy linie kolejowe – są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W związku
z powyższym nie ustala się opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu.

Okres użytkowania wieczystego określony został na dziewięćdziesiąt dziewięć lat.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że nabycie praw opisanych
w punkcie I, II i III niniejszej decyzji nie narusza praw osób trzecich.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 07:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 08:00:57 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2110