Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1601/DP/2012
A A A

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Powiat Pruszkowski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 142 o pow. 0.3092 ha z obrębu 18, zajętego pod drogę powiatową ulicę Przyszłości w Pruszkowie.

UZASADNIENIE

         Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnioskiem z dnia 4.04.2012 r. nr WN.6828.68.2012 wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż ww. grunt położony w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 18, zajęty pod drogę publiczną powiatową ulicę Przyszłości stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.

       Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Grunt objęty wnioskiem oznaczony jako działka nr 142 o pow. 0.3092 ha z obrębu 18 stanowi grunt o nieuregulowanym stanie prawnym – grunt niehipotekowany. Zgodnie z informacją Starosty Pruszkowskiego z dnia 13.07.2012 r. nr WN.6828.68.2012 wg stanu na dzień 31.12.1998 r. w ewidencji gruntów i budynków dla ww. działki jako władającego wpisano Gminę Miasto Pruszków – Drogi Powszechnego Korzystania. Aktualnie zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 02.07.2012 r. nr WG-PR.6621.829.2012 przedmiotowa działka znajduje się we władaniu Powiatu Pruszkowskiego.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pruszkowskiego oraz informacją o stanie zagospodarowania nieruchomości znak WN.6828.68.2012 z dnia 04.04.2012 r. nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia składająca się z działki nr 142 z obrębu 18 w Pruszkowie, nie stanowiła w dniu 31.12.1998 r. własności Skarbu Państwa i pozostawała w tym dniu we władaniu Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich Rejon Pruszków jako droga wojewódzka – ul. Przyszłości, która od dnia 1 stycznia 1999 r. stanowi drogę o kategorii powiatowej.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1986 r. ulica Przyszłości do dnia 31.12.1998 r. była drogą o kategorii wojewódzkiej. Nie znalazła się w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich na mocy Rozporządzenia z 15 grudnia 1998 r. W związku z powyższym na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną jako droga wojewódzka, nie wymieniona w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się drogą powiatową.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod drogę powiatową stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-19 10:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-19 10:18:27 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1115