Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1141/DG/2012
A A A

SPN-II.7533.1.2012.DK

 

DECYZJA Nr     1141/DG/2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071,
z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Gminę Warszawa - Ursynów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Taneczną położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Ursynów oznaczonego jako projektowana działka nr 40/2 o pow. 0,0087 ha z obrębu 1-09-23, stanowiąca część działki ewidencyjnej
nr 40.

UZASADNIENIE

         Wnioskiem z dnia 22.12.2011 r. znak GK-D-XII-JDO-72201-252-35-08 Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony
w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Ursynów, oznaczony jako działka projektowana nr 40/2 o pow. 0,0087 ha, stanowiący część działki ewidencyjnej nr 40 z obrębu 1-09-23 stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Ursynów w związku z zajęciem pod ulicę Taneczną.

Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu
31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące
ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Zgodnie z wypisem z rejestru 04.02.2011 r. znak BG-UE-E-III-NPI-6621-14-2-11 działka ewidencyjna nr 40 o powierzchni 0.0115 ha stanowi nieruchomość niehipotekowaną a jej właściciel jest nieustalony.

Działka ew. nr 40 z obrębu 1-09-23 wg stanu na dzień 31.12.1998 r. była opisana jako działka
ew. nr 13/4, dla której właściciel był nieustalony.

Objęta wnioskiem m.st. Warszawy działka projektowana nr 40/2 o pow. 0,0087 ha została wykazana na mapie sytuacyjnej części nieruchomości wg wykazu powierzchni zajętych pod drogę publiczną wg stanu z dnia 31.12.1998 r. zewidencjonowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.st. Warszawy
nr 1.09.23-94/10 w dniu 12.11.2010 r.

Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Ursynów i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna.

Ulica Taneczna w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy
i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) przedmiotowa droga stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską.

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały
 się drogami gminnymi.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta
pod ulicę Taneczną w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa  Ursynów.

Na podstawie art. 73 ust. 3a w/w ustawy przedmiotowa decyzja zatwierdza projektowany podział działki 40/2 z obrębu 1-09-23.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu
w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-14 10:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-14 10:59:19 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1318