Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ BW-III
A A A

Oddział Współpracy Społeczno-Samorządowej BW-III

Kierownik:

Monika Karaczewska

 

W zastępstwie:

Anna Karpińska
Główny specjalista

Telefon: 22 695 65 02
Fax: 22 695 62 79
pokój nr 178
e-mail: akarpinska@mazowieckie.pl

 

 

Zakres działania:

 

      1. Organizacja współpracy Wojewody z:

 • parlamentarzystami,

 • partiami politycznymi,

 • kościołami i związkami wyznaniowymi,

 • ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

      2. Organizacja współpracy Wojewody z samorządem terytorialnym, w tym:

 • organizowanie cyklicznych spotkań Wojewody z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, 

 • organizowanie spotkań Dyrektorów Wydziałów oraz Kierowników administracji zespolonej, podporządkowanej i niezespolonej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
 • koordynacja współpracy i realizacji zadań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich wobec jednostek samorządu terytorialnego.

      3. Organizacja współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, w tym:

 • organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,

 • organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,

 •  współpraca z Forami i Radą Konsultacyjną, utworzonymi przez Wojewodę na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • tworzenie systemu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi,

 • przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi,

 • koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanej przez wydziały Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie,

 • ujednolicanie procedur w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowymi, pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,

 • współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych w ramach strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

       4. Koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, w tym:

 • przedstawianie opinii o kandydatach na kierowników zespolonych służb inspekcji i straży wojewódzkich,

 • nadzorowanie realizacji zaleceń Wojewody,

 • dokonywanie oceny działalności na podstawie sprawozdań, planów rocznych lub innych opracowań,

 • przedstawianie opinii o kandydatach na kierowników jednostek administracji niezespolonej.

      5. Obsługa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w tym:

 • obsługa techniczno-biurowa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • obsługa współpracy wojewody z członkami Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • zapewnienie współpracy między członkami Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie i członkami Prezydium Komisji,

 • obsługa współpracy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z Trójstronną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, z pozostałymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce i za granicą, z urzędami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi,

 • współpraca z partnerami dialogu społecznego,

 • obsługa posiedzeń plenarnych, Prezydium oraz zespołów Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,

 • organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie i Prezydium Komisji,

 • zapewnienie kontaktu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie z mediatorami wyznaczonymi przez ministra pracy i polityki społecznej do pełnienia misji dobrej woli w sprawach społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, na podstawie art. 17b ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spaw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.),

 • tworzenie serwisu internetowego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Warszawie w ramach strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

 • współpraca z rzecznikiem prasowym wojewody mazowieckiego w zakresie udzielania środkom masowego przekazu informacji o Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • prowadzenie monitoringu konfliktów społecznych w województwie mazowieckim, w tym bazy konfliktów społecznych, na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • sporządzanie sprawozdań półrocznych, rocznych i nieperiodycznych oraz analiz i opracowań nt. działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • obsługa konferencji, sympozjów i innych uroczystości związanych z działaniem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie,

 • uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach dotyczących dialogu społecznego,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.

      6. Prowadzenie działań na rzecz równego traktowania ze względu na płeć, rasę,  wyznanie, narodowość.

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-02 10:01:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Paweł Stangret
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 09:57:10 Osoba udostępniająca informację: Paweł Stangret
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-02 10:02:36 Osoba modyfikująca informację: Paweł Wabik
  ilość odwiedzin: 36096