Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 981 /DG/2012
A A A

DECYZJA Nr 981 /DG/2012

            Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Gminę Warszawa - Bielany z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Bielany, oznaczonego jako projektowana działka nr 123/5 o pow. 0, 0166 ha z obrębu 7-11-03, stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 123/3 o powierzchni 0,0313 ha, zajętego pod ulicę Encyklopedyczną.

UZASADNIENIE

       Wnioskiem z dnia 04.04.2012 r. znak GK-D-III-6822.17.8.2012.UHO Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka  projektowana  nr 123/5
o pow. 0,0166 ha z obrębu 7-11-03, zajęty pod ulicę Encyklopedyczną, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Bielany.

       Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające
w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Przedmiotem wniosku m.st. Warszawy jest projektowana działka nr 123/5 z obrębu 7-11-03, uwidoczniona na mapie sytuacyjnej nieruchomości zgodnie z wykazem powierzchni zajętej pod drogę publiczną według stanu na dzień 31.12.1998 r., zewidencjonowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za numerem KEM 7.11.03-148/12 w dniu 09.02.2012 r., stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 123/3 z obrębu 7-11-03.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 27.02.2012r. znak BG-UE-E-I.6621.2012.ABI działka nr 123/3 o powierzchni 0,0313 ha stanowi nieruchomość niehipotekowaną, a jej właściciel jest nieustalony.

Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 r. przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Bielany i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna.

Ulica Encyklopedyczna w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku ( załącznik Nr 7 – wykaz dróg lokalnych miejskich dzielnica Żoliborz )  stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską.

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem
1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod  ulicę Encyklopedyczną w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa  Bielany.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

SPN-II.7533.121.2012.IB

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-16 10:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-16 10:44:02 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1281