Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WBZK-I
A A A

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WBZK-I  

Dyżurny:

Telefon Alarmowy: 987
Całodobowo

Telefon: 22 595 13 05, 
            22 595 13 00

Fax: 22 620 19 40, 
       22 695 63 53

email: kryzys@mazowieckie.pl 

 

 

 Kierownik:

Andrzej Stypiński

Telefon: 22 595-13-63,
fax: 22 620-19-40,
pokój 29,
email:
astypinski@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika:

Joanna Karpińska-Banaszek

Telefon: 22 595-13-60,
fax: 22 620-19-40,
pokój 29,
email: jkarpinska
@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1)    zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
2)    wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
3)    realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
a)    opracowywanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b)    opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c)    opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d)    realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
4)    planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego;
5)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
6)    zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7)    gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;
8)    współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
9)    zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
10)    realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
11)    planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12)    planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13)    współpraca z właściwymi ministrami odpowiedzialnymi za zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
14)    przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom  i skutkom klęski żywiołowej;
15)    współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
16)    współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
17)    opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych, a także planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie województwa, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
18)    realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa, objętej planem zarządzania kryzysowego;
19)    nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
20)    rozpatrywanie decyzji wydanych przez organy I instancji w sprawach zgromadzeń;
21)    prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-19 13:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-26 14:59:56 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-05-19 13:56:40 Osoba modyfikująca informację: Jolanta Szafrańska
  ilość odwiedzin: 68324