Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1469 / DSP / 2012
A A A

SPN-II.7533.83.2012.IB

 

DECYZJA Nr 1469 / DSP / 2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071,
z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, dzielnicy Bielany, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 154/5 o pow. 0,8630 ha z obrębu 7-10-08, zajętego pod część ulicy Pułkowej.

 

UZASADNIENIE

         Prezydent m. st. Warszawy wnioskiem z dnia 26.10.2006 r. Nr GK/WN-I/7220/53/248-9/06/AK wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż grunt położony w m. st. Warszawie, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 154/5 o powierzchni 0,8630 ha z obrębu 7-10-08, zajęty pod część drogi krajowej nr 7 – ulicę Pułkową, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

         Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu
31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach
o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia w dniu 31 grudnia 1998 roku stanowiła grunt niehipotekowany o nieuregulowanym stanie prawnym. Taki stan prawny obowiązuje także w dniu wydania niniejszej decyzji. Nie stanowiła ona własności Skarbu Państwa i pozostawała jedynie we władaniu Skarbu Państwa jako droga publiczna.

W dniu 31.12.1998 r. dla gruntu działki 154/5 o powierzchni 0,8630 ha nie była prowadzona księga wieczysta. Z danych ujawnionych w rejestrze gruntów wynika, iż stanowił on drogę, właściciel pozostawał nieustalony, a jako władający ujawniony był Zarząd Dróg Miejskich.

Ogłoszenie o prowadzeniu przedmiotowego postępowania w dniach 28.08.2012 r. – 12.09.2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


Ogłoszenie o prowadzeniu przedmiotowego postępowania w dniach 28.08.2012 r. – 10.09.2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o prowadzeniu przedmiotowego postępowania w dniach 28.08.2012 r. – 11.09.2012 r. było wywieszone na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym w dniu 31.12.1998 r. przysługiwało prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M. P. z 1986 r., Nr 3, poz. 16) oraz Protokołem nr 18 z Posiedzenia Komisji Międzyresortowej powołanej decyzją nr 30 Ministra Transportu Żeglugi i Łączności z dnia 5.12.1988 r. Przedmiotowa droga w dniu 31.12.1998 r. stanowiła drogę publiczną krajową. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku – w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071) z dniem 1 stycznia 1999 r. droga krajowa Pułkowa została zaliczona do kategorii dróg krajowych i oznaczona jest numerem 7.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część drogi krajowej nr 7 – ulicy Pułkowej w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu
w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30 13:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-30 13:43:16 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1331