Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1345/DSP/2012
A A A

SPN-II.7533.103.2012.MS

 

 

DECYZJA Nr     1345/DSP/2012

            Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako działka ew.  nr 48/11 o pow. 1.0605 ha w obrębie 6-13-11, zajętego pod część ulicy Połczyńskiej.

UZASADNIENIE

Prezydent m.st. Warszawy wnioskiem znak GK-SP-GSP-I-MWA-6820-106-7-11
z dnia 27.03.2012r. wystąpił na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999r. prawa własności zajętej pod drogę publiczną krajową nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie, oznaczonej jako dz. ew. nr 48/11 o pow. 10 605 m2
w obrębie 6-13-11.

        Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych
w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Zgodnie z pismami Zarządu Dróg Miejskich znak ZDM-ZUWE-BJA-722-98-2-12
z dnia 16.02.2012r. oraz znak ZDM-ZUWE-BJA-722-366-2-12 z dnia 05.07.2012r. przedmiotowa nieruchomość pozostawała w dniu 31.12.1998r. we władaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Jak to wynika z pisma Zarządu Dróg Miejskich znak ZDM-ZUWE-BJA-722-98-2-12 z dnia 16.02.2012r. przedmiotowa nieruchomość w dniu 31.12.1998r. zajęta była pod drogę krajową ul. Połczyńską.

Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Miejskich znak ZDM-ZUWE-BJA-722-366-2-12
z dnia 05.07.2012r. według stanu na dzień 01.01.1999r. ul. Połczyńską zaliczono do kategorii dróg krajowych.

Pismem z dnia 04.05.2012r. znak BG-UE-E-I.6621.3924.2012.AFI Kierownik
I Działu Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przekazał zaświadczenie z ewidencji gruntów dla powyższej nieruchomości według stanu na dzień 31.12.1998r.

Prezydent m.st. Warszawy zaświadczeniem nr 342/2012 z dnia 04.05.2012r. poinformował, że grunt oznaczony obecnie jako dz. ew. nr 48/11 o pow. 1.0605 ha z obrębu 6-13-11, według stanu na dzień 31.12.1998r. w operacie ewidencji gruntów założonym dla obrębu 6-13-11 i przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 11.12.1996r. pod nr KEM W-E-19/96, wykazany był jako część rozliczeniowa 529 o pow. 1.0605 ha stanowiąca grunt niehipotekowany w dawnej działce ew. nr 48 o pow. 1.1447 ha. W rejestrze gruntów do dz. ew. nr 48 brak było wpisu właściciela a jako władający występował Zarząd Dróg Miejskich, w działce tej wykazano użytek gruntowy – drogi,
w rubryce „położenie gruntów” wpisano ul. Połczyńska.

Zgodnie z aktami sprawy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości właściciel jest nieustalony.

Wobec powyższego ogłoszenie informujące o prowadzeniu przedmiotowego postępowania zostało umieszczone na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo i tablicy informacyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostały złożone do akt sprawy pisma, wyjaśnienia, lub wnioski wskazujące osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część ulicy Połczyńskiej stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi zgodnie z art. 73 ust. 3 w/w ustawy z dnia 13 października 1998r. podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-26 14:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-26 14:40:19 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1381