Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
UWAGI DO ZMIAN TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
A A A

Uwagi do zmian terytorialnych województwa mazowieckiego.

W związku z wnioskami rad gmin przekazywanymi przez Państwa do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w sprawach zmian w podziale terytorialnym kraju, uprzejmie przedstawiamy następujące uwagi.

W odniesieniu do wniosków dotyczących nadawania miejscowościom praw miejskich należy zauważyć, że wnioskodawcy najczęściej zwracają się o nadanie praw miasta miejscowościom w granicach ich dotychczasowych obrębów geodezyjnych. Niestety, obręby te charakteryzują się zazwyczaj znacznymi powierzchniami, obejmującymi w większości niezamieszkałe tereny stanowiące obszary leśne, łąki, czy pola uprawne – a więc tereny o cechach typowych dla krajobrazu wiejskiego. Natomiast obszar miejscowości, który rzeczywiście wykazuje miejski charakter (zwarta zabudowa, wyraźnie wyodrębniona infrastruktura techniczna), stanowi zwykle niewielką część wnioskowanego obszaru. Dlatego też, mając na względzie racjonalne kształtowanie przestrzeni, wskazane jest, aby wnioskodawcy ograniczali obszar proponowanego miasta do powierzchni faktycznie wykazującej cechy miasta, z uwzględnieniem oczywiście celów rozwojowych nowej jednostki miejskiej.

W związku z powyższym informuję, że wnioski dotyczące nadania praw miejskich miejscowościom w granicach obrębów obejmujących tereny nie kwalifikujące się do uzyskania takich praw, będą negatywnie rekomendowane Radzie Ministrów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie wyjaśniam, że przy ocenie wniosków w sprawie nadania miejscowościom praw miejskich, bierze się pod uwagę wiele kryteriów, z których jako najistotniejsze należy wymienić:

  • urbanistyczne – uwzględniające m.in.: typ, zwartość i gęstość zabudowy, jej stan techniczny, a także istniejącą infrastrukturę w odniesieniu do urządzeń komunalnych,
  • administracyjne – określające rolę i funkcję danej miejscowości w województwie lub regionie,
  • demograficzne - tj. liczbę mieszkańców, jej strukturę zawodową, procentowy udział ludności nierolniczej w ogólnej liczbie mieszkańców (przyjmuje się, że miejscowość ubiegająca się o status miasta powinna liczyć co najmniej 2000 mieszkańców, z których ponad 60 % utrzymuje się z działalności pozarolniczej),
  • geograficzne – wynikające z analizy w skali województwa lub regionu istniejącej sieci miast oraz powiązań ekonomicznych i przestrzennych,
  • historyczne - uwzględniające m.in. czy dana miejscowość posiadała prawa miejskie, w jakich okolicznościach i kiedy je utraciła, co pozostało z dawnej struktury miejskiej itp.

Ponadto zwracana będzie szczególna uwaga na kwestię podawania we wnioskach dotyczących zmian w podziale terytorialnym kraju danych geodezyjnych. Często mają miejsce sytuacje, szczególnie w przypadkach zmian granic obejmujących część obszarów jednostek pomocniczych lub części obrębów ewidencyjnych, że do akt sprawy dołączone są jedynie wypisy z rejestru gruntów. Taka forma przekazania danych geodezyjnych nie daje gwarancji bezbłędnego dokonania zmian granic przez Radę Ministrów.

Prawidłowo przygotowany wniosek w sprawach zmian w podziale terytorialnym, powinien więc zawierać stosowne zaświadczenie właściwego starosty, potwierdzające, że przedstawione dane geodezyjne są zgodne z operatami ewidencyjnymi i obejmują wszystkie działki, które są przedmiotem proponowanych przez wnioskodawców zmian.

Powyższe wynika z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw granic gmin i  siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.).

Czas wytworzenia informacji: 2009-01-25 14:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 14:52:32 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2638