Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE WPS-O
A A A

Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze w Ostrołęce
WPS-O

ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka

Kierownik:

Małgorzata Lutrzykowska
Tel. 29 74 66 220,
pokój nr 120a
e-mail: mlutrzykowska@mazowieckie.pl 

Zakres Działania:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach interwencji kryzysowej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniajacych całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu polityki społecznej;
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

 

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej

Tel. 29 74 66 228, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Tel. 29 74 66 229, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tel. 29 74 66 221, pokój nr 120b

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz spraw związanych z grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej

Tel. 29 74 66 225, pokój nr 119d

Stanowisko ds. rynku pracy

Tel. 29 74 66 227, pokój nr 119d

Stanowisko ds. planowania i analiz środków na zadania z zakresu polityki społecznej

Tel. 29 74 66 223, pokój nr 120c 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-08 12:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 13:40:10 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-08 12:24:40 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 36326