Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NADAWANIE STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ
A A A

Nadawanie statusu zakładu pracy chronionej

Informacja na temat nadawanie statusu zakładu pracy chronionej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44, I p pok. 12,13
tel. ( 0 22 ) 841 20 87, fax 840 10 97

STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt. 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
a) co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
albo:
b) co  najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności powyższe stwierdza – na wniosek pracodawcy – Państwowa Inspekcja Pracy ( Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ), z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w lit. b) w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy.

Stanowisko PIP wyrażane jest w formie decyzji i powinno dotyczyć wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i  usługi rehabilitacyjne.

W związku z powyższym, w celu uzyskania decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 30 ust 1 ustawy w powiązaniu z art. 139 Ustawy z 17 sierpnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 106 poz. 668 ) należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający:

 • dokładną nazwę i adres zakładu ( z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej),
 • informację o prowadzonej działalności gospodarczej ( branża, profil produkcji itp.),
 • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych ( rodzaje schorzeń ),

  Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy, może wystąpić spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.  2) tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.
 • Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąc – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w  osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

  Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oblicza się w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dodając stany zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy ( przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).

  Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny wymiar czasu pracy stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

  Zgodnie z art. 28 ust 3 do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy tych osób należy zastosować przepis p 28 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą ( Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wykonawcę pracy nakładczej uważa się w danym miesiącu kalendarzowym za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli otrzymał wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie kodeksu pracy.

  3) Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  4) informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych ( kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej ), ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,

  5) kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez odpowiedni organ,

  6) kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,

  7) kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP).

  Dokumenty wymienione w punktach 5,6,7 powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, istnieje możliwość poświadczenia w/w dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub w Delegaturach Wydziału po uprzednim przedstawieniu ich oryginałów.
  Wymienione dokumenty należy przesłać na adres widniejący w nagłówku.

  Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów.

   

  Wnioski pracodawców rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  Pozostałe informacje dotyczące min.: uchylenia statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, zmiany decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej można uzyskać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, 00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44, I p pok. 12,13, tel. ( 0 22 ) 841 20 87, fax 841 54 87

  Czas wytworzenia informacji: 2008-11-17 16:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
  Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:19:08 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
  Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
    ilość odwiedzin: 3769