Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DO SPRAW POMOCY ŚRODOWISKOWEJ WPS.I
A A A

Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej WPS-I

Kierownik:

Elżbieta Szczykutowicz
Tel. 22 695 71 23,
pokój nr 36
e-mail: e.szczykutowicz@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

1) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, w szczególności nad:
a) jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
b) jakością usług, dla których zostały określone standardy,
c) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z wymaganymi kwalifikacyjnymi;
2) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) nadzór i kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej;
4) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, w szczególności przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego;
6) dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej;
7) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a) opracowywanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, materiałów instruktarzowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących to zadanie,
b) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
c) monitorowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
d) nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa,
e) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
8) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych;
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa energetycznego w zakresie dodatku energetycznego energii elektrycznej dla odbiorcy wrażliwego;
11) prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 22 695 71 23, pokój nr 36

Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z nadzorem i kontrolą zadań z zakresu pomocy społecznej:

tel. 22 695 71 16, pokój nr 33
tel. 22 695 71 18, pokój nr 32
tel. 22 695 71 27, pokój nr 32

  • środowiskowe domy pomocy samopomocy

          tel. 22 695 71 24, pokój nr 37
          tel. 22 695 71 25, pokój nr 37

  • realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

          tel. 22 695 71 13, pokój nr 30
          tel. 22 695 71 12, pokój nr 30

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

          tel. 22 695 71 18, pokój nr 32

  • zadania związane z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych

          tel. 22 695 71 11, pokój 35

  • sprawozdawczość, administracja CAS

          tel. 22 695 71 12, pokój nr 30
          tel. 22 695 71 13, pokój nr 30

  • prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

          tel. 22 695 71 13 pokój nr 30

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-08 11:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-10-02 12:17:42 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-08 11:07:54 Osoba modyfikująca informację: Anna Kasperska
  ilość odwiedzin: 36514