Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WPISYWANIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel: 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej

KI – WI/19

Nr wersji: 7

Zatwierdził:

Piotr Sobucki 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
dnia 27 lutego 2015 roku

SPRAWA:

Wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis przedsiębiorcy do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt przyjmowania korespondencji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście "B", pokój 39
tel.  22 695 61 59
godziny i dni urzędowania – pn - pt 8:00 - 16:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1.      firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2.     numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki posiada;

3.     numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada;

4.      numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5.      adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

6.      zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.);

7.      imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1.      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2.      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”.

 Oświadczenie, powinno zawierać również:

1.      firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2.      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3.      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz wydanie zaświadczenia.

OPŁATY : (informacja o ewentualnych ulgach, umorzeniach itp.)

Za wpis do rejestru – 600 zł 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kpa - 30 dni

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Infrastruktury

Oddział Transportu i Organizacji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, tel. 22 695 67 14
mail:winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania – pon-pt  8-16

TRYB ODWOŁAWCZY:Brak

INFORMACJE DODATKOWE:Brak

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
  2. Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-05 12:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-22 12:11:17 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-05 12:36:29 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 3622